22 Mayıs 2024 Ana Sayfa English site English İletişim
İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim Kuruluna aday göstermede imtiyaz sahibidirler.

Söz konusu imtiyazların tanımlandığı Ana Sözleşmemizin ilgili maddelerine aşağıda yer verilmiştir:

YÖNETİM KURULU

MADDE 7:

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Toplantı yetersayısı 6'dır. Kararlar üyelerin en az 6'sının olumlu oyu ile alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 9:

Genel Kurul ikisi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun biri B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üç murakıp seçer.

Süresi dolmadan murakıplardan birinin görevden ayrılması halinde, diğer murakıplar, boşalan murakıplığa aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından bir murakıp seçer. Bu şekilde seçilen murakıp yerine seçildiği murakıbın görev süresini tamamlar.


Duyurular
• 2023 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı.