25 Şubat 2024 Main Page Türkçe site Türkçe Contact
İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim Kuruluna aday göstermede imtiyaz sahibidirler.

Söz konusu imtiyazların tanımlandığı Ana Sözleşmemizin ilgili maddelerine aşağıda yer verilmiştir:

YÖNETİM KURULU
MADDE 7:

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ
MADDE 9:

Genel Kurul ikisi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun biri B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üç murakıp seçer.

Süresi dolmadan murakıplardan birinin görevden ayrılması halinde, diğer murakıplar, boşalan murakıplığa aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından bir murakıp seçer. Bu şekilde seçilen murakıp yerine seçildiği murakıbın görev süresini tamamlar.


Announcements
2022 Annual Report is published.